Pomoc

Analiza wiarygodności płatniczej
(tzw. scoring)

Na czym polega analiza wiarygodności płatniczej?

Analiza wiarygodności płatniczej (tzw. scoring) jest przeprowadzana przez KRD BIG S.A. i realizowana w ramach usługi monitorowania klienta w RiskRadar. Polega na analizie podmiotu pod kątem jego wiarygodności płatniczej, a następnie nadaniu mu jednej z następujących kategorii wiarygodności płatniczej:

  – Najwyższa ocena,
  – Bardzo wysoka ocena,
  – Wysoka ocena,
  – Średnia ocena,
  – Niska ocena,
  – Bardzo niska ocena,
  – Najniższa ocena,
  – Istotne zadłużenie w systemie KRD BIG S.A.

Co oznaczają kategorie wiarygodności płatniczej?

W przypadku podmiotu z przychodem rocznym do 100 milionów złotych (zgodnie z ostatnim dostępnym sprawozdaniem finansowym) lub brakiem tej informacji, dana kategoria (od A do G) określa poziom prawdopodobieństwa wpisania podmiotu do systemu KRD BIG S.A. na kwotę wyższą niż 2000 złotych.

W przypadku podmiotu z przychodem rocznym co najmniej 100 milionów złotych dana kategoria (od A do G) określa poziom prawdopodobieństwa wpisania podmiotu do systemu KRD BIG S.A. na kwotę wyższą niż 0,05% przychodu.

Kategoria H oznacza, iż dany podmiot widnieje w systemie KRD BIG S.A. na kwotę wyższą niż 2.000 złotych w przypadku, gdy jego przychód roczny wynosi do 100 mln złotych (zgodnie z ostatnim dostępnym sprawozdaniem finansowym) lub nie jest dostępna informacja o przychodzie. Dla podmiotów, których przychód roczny wynosi co najmniej 100 mln złotych kategoria H przypisywana jest w sytuacji, gdy kwota dopisana do systemu KRD BIG S.A. przekracza 0,05% jego przychodu rocznego.

Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami?

Ryzyko dopisania do systemu KRD BIG S.A. w zależności od kategorii wiarygodności płatniczej (według analiz KRD BIG S.A. dla 1 mln NIP):

 • Gdy zwiększa się ryzyko dopisania podmiotu do systemu KRD BIG S.A., to jednocześnie obniża się jego wiarygodność płatnicza.
 • Kategorię A posiadają podmioty, dla których ryzyko dopisania na kwotę co najmniej 2000 zł wynosi około 0,5%.
 • Kategorię G posiadają podmioty, dla których ryzyko dopisania na kwotę co najmniej 2000 zł wynosi ponad 25%.
 • Pogorszenie oceny podmiotu gospodarczego z A->B, B->C, C->D, itd. oznacza, że ryzyko wpisania podmiotu do KRD BIG. S.A. wzrasta około dwukrotnie.

Jakie dane są wykorzystywane do analizy?

Do analizy wiarygodności płatniczej wykorzystywane są unikalne zasoby bazodanowe KRD BIG S.A. oraz rejestry publiczne CEIDG, KRS, REGON. Wiarygodność płatnicza wyznaczana jest w oparciu o metody uczenia maszynowego. Wynik analizy cechuje się wysokimi współczynnikami jakości, co zostało sprawdzone na puli około 1 mln pomiotów wybranych losowo (według analiz KRD BIG S.A.).

Na jakiej podstawie przeprowadzana jest analiza?

Analiza wiarygodności płatniczej dłużnika niebędącego konsumentem przeprowadzana jest na podstawie artykułu 31a ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynik analizy jest udostępniany bez konieczności pozyskiwania zgody od analizowanego podmiotu.

Jakie podmioty są poddawane analizie?

Analizie podlegają podmioty niebędące konsumentami np. przedsiębiorstwa mikro, średnie i duże instytucje. Analiza wiarygodności płatniczej jest dokonywana dla polskich podmiotów (tj. posiadających numer NIP), nie jest dokonywana dla podmiotów zagranicznych.

Z którymi kontrahentami lepiej współpracować?

Co do zasady, bezpieczniej jest współpracować z podmiotami posiadającymi wyższą wiarygodność płatniczą (na przykład kategorię „A”), a zachować szczególną ostrożność współpracując z podmiotami posiadającymi niższą wiarygodność płatniczą (na przykład kategorię „H”).

Jak należy traktować informację o kategorii wiarygodności płatniczej?

Analiza wiarygodności płatniczej bazuje na analizie statystycznej, co oznacza, że w grupie podmiotów z wyższą kategorią mogą sporadycznie trafić się podmioty niewiarygodne, i na odwrót – w grupie podmiotów z niższą kategorią mogą sporadycznie trafić się podmioty wiarygodne. Z tego względu wynik analizy wiarygodności płatniczej należy traktować raczej jako pewną wskazówkę w procesie decyzyjnym, a nie gwarancję wiarygodności podmiotu (lub jej braku).

Kiedy nie zostaje przeprowadzona analiza wiarygodności płatniczej podmiotu?

Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem nie zostanie przeprowadzona, jeśli:

 • brak jest wystarczających danych – KRD BIG S.A. nie dysponuje wystarczającymi informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia analizy, w szczególności danymi dot. formy prawnej, format PKD jest nieprawidłowy, format kodu pocztowego jest nieprawidłowy,
 • podmiot wskazany przez Klienta jest wykreślony z rejestru CEIDG (podmiot ma status w rejestrze CEIDG: „wykreślony”),
 • podmiot wskazany przez Klienta jest wykreślony z rejestru KRS (podmiot ma status w rejestrze KRS: „wykreślona”),
 • podmiot wskazany przez Klienta zakończył działalność zgodnie z REGON,
 • podmiot wskazany przez Klienta znajduje się w likwidacji lub upadłości zgodnie z KRS (podmiot ma jeden ze statusów w rejestrze KRS: „w likwidacji”, „w upadłości likwidacyjnej”),
 • podmiot wskazany przez Klienta ma błędny NIP lub NIP nie istnieje (nie spełnia sumy kontrolnej).

W przypadku, gdy nie jest możliwe wykonanie analizy wiarygodności płatniczej, zostanie wskazany powód, który o tym zadecydował.

Monitorowanie klienta

Na czym polega usługa monitorowania klienta?

Monitorowanie klienta w RiskRadar polega na codziennym sprawdzaniu jego sytuacji w bazie KRD BIG S.A. i wyświetlaniu następujących informacji:

 • zdarzeń odnotowanych w KRD BIG S.A. o danym podmiocie (w ramach usługi „Monitorowanie PRO” KRD BIG S.A.),
 • wartości łącznego zadłużenia danego podmiotu (w ramach usługi „Udostępnianie informacji gospodarczej” KRD BIG S.A.),
 • kategorii wiarygodności płatniczej danego podmiotu (w ramach usługi „Analiza wiarygodności płatniczej podmiotów niebędących konsumentem” KRD BIG S.A.).

Na jakiej podstawie realizowana jest usługa monitorowania?

KRD BIG S.A. jako Biuro Informacji Gospodarczej może zgodnie z „Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych” przyjmować informacje gospodarcze od wierzycieli, przechowywać je i ujawniać na zasadach określonych w tej ustawie. KRD BIG S.A. udostępnia tylko informacje aktualne, nie udostępnia informacji historycznych.

Jaki jest skutek uruchomienia usługi monitorowania?

Skutkiem monitorowania podmiotu w RiskRadar jest odnotowanie zapytania w Rejestrze Zapytań KRD BIG S.A. (zgodnie z ustawą). Każdy podmiot, który na swój wniosek sprawdzi Rejestr Zapytań, uzyska wiedzę o tym, kto i kiedy go sprawdzał oraz jaką informację uzyskał. Jeśli podmiot posiada płatną usługę automonitoringu w KRD BIG S.A. to otrzyma automatyczne powiadomienie o wykonanym odpytaniu o jego dane w KRD BIG S.A.

Raport o kliencie

Na czym polega usługa raportu o kliencie?

W ramach usługi „Raport KG” świadczonej przez Kaczmarski Group Sp.j. istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółowym raportem na temat klienta. Raport ten opiera się m.in. na danych z: KRD BIG S.A., wybranych giełd wierzytelności, Bazy Rzetelnych Firm, tzw. Białej Listy, KRS (w tym US i ZUS), CEIDG, UOKiK, KNF. Raport zawiera także informację o kategorii wiarygodności płatniczej podmiotu (informacje gospodarcze oraz wynik analizy wiarygodności płatniczej ujawnione KG przez KRD BIG S.A.). Raport jest dostępny w formie pliku PDF i zwykle zawiera od kilku do kilkunastu stron.

Czy z poziomu cyklicznego raportu e-mail można pobrać raport o kliencie, który nie jest monitorowany?

Nie. Cykliczny raport e-mail uwzględnia wyłącznie tych klientów, dla których jest włączona usługa monitorowania w serwisie RiskRadar. Oznacza to, że z poziomu cyklicznego raportu e-mail nie można pobrać raportów o klientach, dla których nie jest włączana usługa monitorowania w serwisie RiskRadar. Z poziomu serwisu RiskRadar można natomiast pobrać raport o dowolnym kliencie dodanym do RiskRadar, niezależnie od tego czy ma włączone monitorowanie czy nie.

Czy raport pobrany z cyklicznego raportu e-mail jest taki sam jak pobrany z serwisu RiskRadar?

Tak. Pod względem zakresu danych raport o kliencie pobrany z poziomu cyklicznego raportu e-mail jest identyczny jak ten pobrany z poziomu serwisu RiskRadar. Pobrane raporty o klientach są dostępne w Serwisie RiskRadar przez 7 dni, niezależnie od tego, czy pobranie nastąpiło z poziomu cyklicznego raportu e-mail czy z poziomu serwisu RiskRadar.

Cykliczne raporty e-mail

Co zawierają cykliczne raporty e-mail?

Cykliczne raporty e-mail zawierają następujące informacje o klientach, dla których została włączona usługa monitorowania na zlecenie danej firmy w serwisie RiskRadar:

 • podsumowanie informacji o liczbie klientów:
  • wpisanych do bazy KRD,
  • w wybranych grupach wiarygodności płatniczej,
 • listę klientów w ramach wybranych grup,
 • przyciski „Pobierz” służące do pobierania kompleksowych Raportów KG o klientach (dostarczanych przez KG Sp.j.).

Poglądowa, poglądowa wizualizacja cyklicznego raportu e-mail:

Jakie są ustawienia cyklicznego raportu e-mail?

Wyboru zawartości oraz odbiorców cyklicznego raportu e-mail dokonuje się w kreatorze raportów. Cykliczne raporty e-mail są generowane i wysyłane w godzinach rannych, zgodnie z pożądaną częstotliwością, np. raz na dzień, tydzień, miesiąc.

Jak długo są aktywne linki do pobierania raportów o klientach?

Linki do kompleksowych Raportów KG o poszczególnych klientach są aktywne przez okres równy częstotliwości wysyłania danego cyklicznego raportu e-mail. Przykładowo, jeśli cykliczny raport email jest generowany co tydzień, to linki do pobrania raportów są aktywne przez tydzień od momentu wygenerowania cyklicznego raportu e-mail. Kliknięcie w nieaktywny link spowoduje wygenerowanie komunikatu „Link wygasł lub nie posiadasz uprawnień do pobierania raportów”.

Ile trwa wygenerowanie aktualnego raportu?

Około 30 sekund. Do czasu pobrania raportu o kliencie wyświetlany jest komunikat „Trwa generowanie raportu. Może to potrwać 30 sekund. W tym czasie pobieramy aktualne informacje z wielu źródeł. Nie odświeżaj strony i nie zamykaj przeglądarki.”. Po zakończeniu pobrania raportu, Raport KG prezentowany jest w przeglądarce.

Twoje konto

Jak zresetować hasło istniejącego użytkownika?

Użytkownik posiadający dostęp do serwisu RiskRadar i chcący zresetować swoje hasło może tego dokonać samodzielnie, bez udziału Administratora. W tym celu należy:

 • wejść na ekran logowania https://panel.riskradar.pl/,
 • kliknąć w link „Nie pamiętam hasła”,
 • poczekać na e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła,
 • kliknąć w link z e-mail’a, który przenosi na ekran służący do ustawienia hasła,
 • wprowadzić nowe hasło i potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

Z kim i jak się kontaktować w przypadku pytań?

Jeśli pytanie dotyczy:

 • zarządzania kontami użytkowników, np. dodawania, usuwania kont,
 • zarządzania uprawnieniami użytkowników do funkcjonalności i usług,
 • cyklicznych raportów e-mail z monitorowania klientów,
 • klientów dodanych do RiskRadar,

prosimy o kontakt z administratorem RiskRadar we własnej firmie.

Jeśli pytanie dotyczy:

 • funkcjonowania RiskRadar,
 • działania usług,
 • automatycznego importu danych o klientach,
 • limitów usług i opłaty miesięcznej,
 • fakturowania i płatności,

prosimy o kontakt się z infolinią KG:

Jeśli sprawa dotyczyć będzie usług świadczonych przez KRD BIG S.A. zawartych w RiskRadar (tj. sprawdzania zdarzeń, sprawdzania zadłużenia, sprawdzania kategorii wiarygodności płatniczej), to rozmowa zostanie przekierowana do oddzielnej infolinii obsługiwanej przez KRD BIG S.A.