Skontaktuj się z nami

Limit Kupiecki

Na czym polega wyznaczanie Limitu Kupieckiego?

Usługa polega na określeniu maksymalnej kwoty, wyrażonej w PLN, do jakiej (na podstawie analizy statystycznej) rekomendowana jest sprzedaż usług lub towarów z odroczonym terminem płatności swojemu klientowi. Wyznaczanie kwoty Limitu Kupieckiego jest elementem Analizy Wiarygodności Płatniczej wykonywanej w ramach usług KRD BIG S.A.

Limit ten może być ustalany jako kwota maksymalna na jednorazowe zamówienie lub wszystkie zamówienia w określonym czasie, obejmującym na przykład miesiąc lub rok. Obliczenia opierają się na założeniu, że oceniany podmiot ma do 8. dostawców, którzy dostarczają usługi lub towary w podobnej kwocie i w tym samym czasie ze średnim terminem płatności wynoszącym 60 dni.

Kwota Limitu Kupieckiego stanowi rekomendację i nie należy jej utożsamiać z decyzją kredytową.

Na czym polega wyznaczanie Limitu Kupieckiego?

Wyznaczanie Limitu Kupieckiego w ramach Analizy Wiarygodności Płatniczej może być wykonane wyłącznie dla podmiotów identyfikowanych na podstawie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) będących przedsiębiorcami (przedsiębiorstwa mikro, średnie i duże), wpisanymi do rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) oraz dla spółek cywilnych. Jeżeli podmiot nie spełnia wszystkich powyższych warunków (np. rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej), to Limit Kupiecki nie zostanie wyznaczony.

Analiza Wiarygodności Płatniczej oraz wyznaczenie w jej ramach Limitu Kupieckiego nie jest wykonywane dla konsumentów.