Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla uzytkownikow RiskRadar

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kaczmarski Group sp. j.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Kaczmarski Group sp. j. (dalej: „Kaczmarski Group”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Kaczmarski Group?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z Kaczmarski Group, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Kaczmarski Group przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

 1. świadczenia usług Serwisu RiskRadar;
 2. prowadzenia analiz i statystyk, w szczególności w celu ułatwienia korzystania oraz rozwoju Serwisu RiskRadar;
 3. zarządzania systemami koniecznymi do świadczenia usług, w tym zapewnienia ich bezpieczeństwa;
 4. realizacji obowiązków prawnych Kaczmarski Group (np. obowiązki podatkowe);
 5. dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 6. rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję;
 7. promowania usług Kaczmarski Group lub podmiotów grupy Kaczmarski.

Dlaczego Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kaczmarski Group, polegającego na podejmowaniu działań związanych ze świadczeniem usługi Serwisu RiskRadar, na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który jest Pana/Pani pracodawcą lub który Pan/Pani reprezentuje, promowaniu produktów i usług administratora lub podmiotów z grupy Kaczmarski, prowadzeniu analiz i statystyk, w szczególności w celu ułatwienia korzystania oraz rozwoju Serwisu RiskRadar, zarządzaniu systemami koniecznymi do świadczenia usług, w tym zapewnieniu ich bezpieczeństwa, dochodzeniu i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, rozpatrywaniu reklamacji oraz udzielaniu odpowiedzi na korespondencję

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacja obowiązków prawnych Kaczmarski Group (np. obowiązki podatkowe), podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy  Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, Kaczmarski Group przetwarza także dane osobowe dla celów przyszłych działań marketingowych, w tym promowania usług administratora i podmiotów z grupy Kaczmarski. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Czy musi Pan/Pani podać Kaczmarski Group swoje dane osobowe?

Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, świadczenie usługi Systemu RiskRadar może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Kaczmarski Group w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group może Pan/Pani żądać od Kaczmarski Group: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kaczmarski Group; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Kaczmarski Group sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Kaczmarski Group, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe? 

Kaczmarski Group jest uprawniony udostępnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia. Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Kaczmarski Group, w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora, w szczególności Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski, ITMAGINATION Sp. z o.o., Microsoft Ireland Operations Limited. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Kaczmarski Group udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej.

Jak długo Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do realizacji tych celów.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w szczególności:

 • w celu świadczenia usług Serwisu RiskRadar do czasu zakończenia świadczenia usług, a następnie przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż 6 lat;
 • w sytuacji, gdy na Kaczmarski Group nałożone są z mocy ustawy określone obowiązki (np. obowiązki podatkowe) – do czasu realizacji tych obowiązków;
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzana na podstawie zgody – nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;
 • w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu – do momentu, gdy dane przestaną być niezbędne do realizacji tego interesu lub nie dłużej niż do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Kaczmarski Group przekazuje Pana/Pani dane?

Kaczmarski Group nie przekazuje Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy Kaczmarski Group profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Klauzula informacyjna dla przedstawiciela klienta RiskRadar

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kaczmarski Group sp. j.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Kaczmarski Group sp. j. (dalej: „Kaczmarski Group”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Kaczmarski Group?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z Kaczmarski Group, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Kaczmarski Group przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

 1. promowania usług Kaczmarski Group lub podmiotów grupy Kaczmarski;
 2. nawiązania relacji z Pana/Pani, pracodawcą lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, w tym zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 3. wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje;
 4. rozliczenia wykonanej umowy, w tym dokonania rozliczeń podatkowych;
 5. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapobiegania oszustwom;
 6. prowadzenia analiz i badań;
 7. dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 8. egzekwowania wierzytelności;
 9. wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;
 10. statystycznych;
 11. archiwalnym;
 12. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kaczmarski Group, polegającego na podejmowaniu działań związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy zawartej z podmiotem, który jest Pana/Pani pracodawcą lub który Pan/Pani reprezentuje, promowaniu produktów i usług administratora lub podmiotów z grupy Kaczmarski, prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, ochronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń, zapobieganiu oszustwom, egzekwowaniu wierzytelności, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów, a także w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy  Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, Kaczmarski Group przetwarza także dane osobowe dla celów przyszłych działań marketingowych, w tym promowania usług administratora i podmiotów z grupy Kaczmarski. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Czy musi Pan/Pani podać Kaczmarski Group swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panem/Panią współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Kaczmarski Group w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group może Pan/Pani żądać od Kaczmarski Group: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kaczmarski Group; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Kaczmarski Group sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Kaczmarski Group, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe? 

Kaczmarski Group jest uprawniony udostępnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia, biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym oraz firmom faktoringowym. Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Kaczmarski Group, w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Kaczmarski Group udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej.

Jak długo Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania umowy, natomiast po jej zakończeniu:

 • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku lub po zakończeniu roku, w którym operacje lub postępowanie zostało zakończone lub przedawnione;
 • w przypadku powstania po stronie Kaczmarski Group uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody do momentu wycofania zgody.

Kaczmarski Group przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Kaczmarski Group przekazuje Pana/Pani dane?

Kaczmarski Group nie przekazuje Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy Kaczmarski Group profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Klauzula informacyjna dla potencjalnego klienta RiskRadar

Informacja o przetwarzaniu danych przez współadministratorów (KG sp. j., KRD BIG S.A., KI sp. j., NFG S.A.)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Współadministratorami, czyli podmiotami decydującymi wspólnie o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, są Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso sp. j., Kaczmarski Group sp. j. i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. (łącznie: „Współadministratorzy”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Jak skontaktować się ze Współadministratorami?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować ze Współadministratorami, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

a) nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym w celu promowania usług Współadministratorów lub zawarcia umowy bądź podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie lub z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje;

b) prowadzenia analiz i badań;

c) wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;

d) statystycznych;

e) archiwalnym;

f) zapewnienia poprawności danych osobowych;

g) zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego Współadministratorzy mogą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do nawiązania relacji z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody, Współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na jej podstawie.

Jeśli na Pana/Pani żądanie Współadministratorzy podejmą działania związane z przygotowaniem lub zawarciem umowy, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Współadministratorzy przetwarzają też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych oraz w celu wykonania ciążącego na nich obowiązku zapewnienia poprawności danych osobowych.

Czy musi Pan/Pani podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub przygotowania umowy, podanie danych osobowych będzie konieczne do przygotowania takiej umowy.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów może Pan/Pani żądać od nich: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Współadministratorom, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Współadministratorzy udostępniają dane osobowe?

Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia. Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Współadministratorów, w tym podmiotom zapewniającym obsługę IT, teleinformatyczną i organizacyjną, a w zakresie obowiązku zapewnienia poprawności danych osobowych także klientom Współadministratorów. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Współadministratorzy udostępniają dane osobowe organom władzy publicznej.

Skąd Współadministratorzy mają Pana/Pani dane?

Współadministratorzy uzyskali Pana/Pani dane osobowe z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy czy też od Eniro. Dane pochodzące z tych źródeł obejmują: imię, nazwisko, nazwę i adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, przedmiot działalności, historię prowadzonej działalności, informacje o działalności gospodarczej, w tym dostępne w sieci Internet. Dane z tych źródeł Współadministratorzy mogą pozyskiwać bezpośrednio lub przy wsparciu podmiotów współpracujących z nimi, które zajmują się pozyskiwaniem danych bezpośrednio z publicznych rejestrów.

Jak długo Współadministratorzy przechowują dane osobowe?

Współadministratorzy przechowują Pana/Pani dane osobowe do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez czas przygotowywania, a następnie także wykonywania umowy.

Współadministratorzy przechowują dane dla celów rozliczalności, celów statystycznych i archiwalnych 5 lat.

W przypadku powstania po stronie Współadministratorów uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe do celu wykonania ciążącego na nich obowiązku zapewnienia poprawności danych osobowych przez okres, w którym te dane osobowe pozostają ujawnione w powszechnie dostępnych źródłach.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Współadministratorzy przekazują dane?

Współadministratorzy mogą korzystać z rozwiązań technicznych, które mogą być dostarczane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W określonych sytuacjach Pana/Pani dane mogą być przekazywane do państw siedziby dostawców, w tym do USA. Dostawcy takich rozwiązań to m.in. Meta, LiveChat. Transfer danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawierającej standardowe klauzule umowne. Wykorzystywane zabezpieczenia danych osobowych analizowane są pod kątem ryzyk i mogą ulec zmianie, m.in. w przypadku przyjęcia przez odpowiednie organy nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Czy Współadministratorzy profilują Pana/Pani dane osobowe lub przetwarzają je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Klauzula informacyjna dla klienta RiskRadar

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kaczmarski Group sp.j. 

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Kaczmarski Group sp.j. (dalej: „Kaczmarski Group”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Kaczmarski Group?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z Kaczmarski Group, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Kaczmarski Group przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

a) promowania usług Kaczmarski Group lub podmiotów grupy Kaczmarski;
b) nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na Pana/Pani żądanie);
c) wykonania umowy;
d) rozliczenia wykonanej umowy, w tym dokonania rozliczeń podatkowych;
e) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapobiegania oszustwom;
f) prowadzenia analiz i badań;
g) dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
h) egzekwowania wierzytelności;
i) wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;
j) statystycznych;
k) archiwalnym;
l) zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group jest uprawniony do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, a następnie niezbędne do wykonania i rozliczenia wykonania umowy.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów, a także w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kaczmarski Group przetwarza też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na promowaniu produktów i usług administratora lub podmiotów z grupy Kaczmarski, prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, ochronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń, zapobieganiu oszustwom, egzekwowaniu wierzytelności, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.

Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, Kaczmarski Group przetwarza także dane osobowe dla celów przyszłych działań marketingowych, w tym promowania usług administratora i podmiotów z grupy Kaczmarski. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Czy musi Pan/Pani podać Kaczmarski Group swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panem/Panią współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Kaczmarski Group w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group może Pan/Pani żądać od Kaczmarski Group: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kaczmarski Group; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Kaczmarski Group sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Kaczmarski Group, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe? 

Kaczmarski Group jest uprawniony udostępnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia, biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym oraz firmom faktoringowym. Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Kaczmarski Group, w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Kaczmarski Group udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej.

Jak długo Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania umowy, natomiast po jej zakończeniu:

 • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku lub po zakończeniu roku, w którym operacje lub postępowanie zostało zakończone lub przedawnione;
 • w przypadku powstania po stronie Kaczmarski Group uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody do momentu wycofania zgody.

Kaczmarski Group przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Kaczmarski Group przekazuje Pana/Pani dane?

Kaczmarski Group może korzystać z rozwiązań technicznych, które mogą być dostarczane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W określonych sytuacjach Pana/Pani dane mogą być przekazywane do państw siedziby dostawców, w tym do USA. Dostawcy takich rozwiązań to m.in. Meta, LiveChat. Transfer danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawierającej standardowe klauzule umowne. Wykorzystywane zabezpieczenia danych osobowych analizowane są pod kątem ryzyk i mogą ulec zmianie, m.in. w przypadku przyjęcia przez odpowiednie organy nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Czy Kaczmarski Group profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.