Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla uzytkownikow RiskRadar

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kaczmarski Group sp. j.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Kaczmarski Group sp. j. (dalej: „Kaczmarski Group”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Kaczmarski Group?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z Kaczmarski Group, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Kaczmarski Group przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

 1. świadczenia usług Serwisu RiskRadar;
 2. prowadzenia analiz i statystyk, w szczególności w celu ułatwienia korzystania oraz rozwoju Serwisu RiskRadar;
 3. zarządzania systemami koniecznymi do świadczenia usług, w tym zapewnienia ich bezpieczeństwa;
 4. realizacji obowiązków prawnych Kaczmarski Group (np. obowiązki podatkowe);
 5. dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 6. rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję;
 7. promowania usług Kaczmarski Group lub podmiotów grupy Kaczmarski.

Dlaczego Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kaczmarski Group, polegającego na podejmowaniu działań związanych ze świadczeniem usługi Serwisu RiskRadar, na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który jest Pana/Pani pracodawcą lub który Pan/Pani reprezentuje, promowaniu produktów i usług administratora lub podmiotów z grupy Kaczmarski, prowadzeniu analiz i statystyk, w szczególności w celu ułatwienia korzystania oraz rozwoju Serwisu RiskRadar, zarządzaniu systemami koniecznymi do świadczenia usług, w tym zapewnieniu ich bezpieczeństwa, dochodzeniu i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, rozpatrywaniu reklamacji oraz udzielaniu odpowiedzi na korespondencję

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacja obowiązków prawnych Kaczmarski Group (np. obowiązki podatkowe), podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy  Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, Kaczmarski Group przetwarza także dane osobowe dla celów przyszłych działań marketingowych, w tym promowania usług administratora i podmiotów z grupy Kaczmarski. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Czy musi Pan/Pani podać Kaczmarski Group swoje dane osobowe?

Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, świadczenie usługi Systemu RiskRadar może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Kaczmarski Group w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group może Pan/Pani żądać od Kaczmarski Group: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kaczmarski Group; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Kaczmarski Group sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Kaczmarski Group, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe? 

Kaczmarski Group jest uprawniony udostępnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia. Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Kaczmarski Group, w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora, w szczególności Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski, ITMAGINATION Sp. z o.o., Microsoft Ireland Operations Limited. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Kaczmarski Group udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej.

Jak długo Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do realizacji tych celów.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w szczególności:

 • w celu świadczenia usług Serwisu RiskRadar do czasu zakończenia świadczenia usług, a następnie przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż 6 lat;
 • w sytuacji, gdy na Kaczmarski Group nałożone są z mocy ustawy określone obowiązki (np. obowiązki podatkowe) – do czasu realizacji tych obowiązków;
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzana na podstawie zgody – nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;
 • w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu – do momentu, gdy dane przestaną być niezbędne do realizacji tego interesu lub nie dłużej niż do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Kaczmarski Group przekazuje Pana/Pani dane?

Kaczmarski Group nie przekazuje Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy Kaczmarski Group profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Klauzula informacyjna dla przedstawiciela klienta RiskRadar

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kaczmarski Group sp. j.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Kaczmarski Group sp. j. (dalej: „Kaczmarski Group”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Kaczmarski Group?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z Kaczmarski Group, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Kaczmarski Group przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

 1. promowania usług Kaczmarski Group lub podmiotów grupy Kaczmarski;
 2. nawiązania relacji z Pana/Pani, pracodawcą lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, w tym zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 3. wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje;
 4. rozliczenia wykonanej umowy, w tym dokonania rozliczeń podatkowych;
 5. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapobiegania oszustwom;
 6. prowadzenia analiz i badań;
 7. dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 8. egzekwowania wierzytelności;
 9. wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;
 10. statystycznych;
 11. archiwalnym;
 12. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kaczmarski Group, polegającego na podejmowaniu działań związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy zawartej z podmiotem, który jest Pana/Pani pracodawcą lub który Pan/Pani reprezentuje, promowaniu produktów i usług administratora lub podmiotów z grupy Kaczmarski, prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, ochronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń, zapobieganiu oszustwom, egzekwowaniu wierzytelności, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów, a także w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy  Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, Kaczmarski Group przetwarza także dane osobowe dla celów przyszłych działań marketingowych, w tym promowania usług administratora i podmiotów z grupy Kaczmarski. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Czy musi Pan/Pani podać Kaczmarski Group swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panem/Panią współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Kaczmarski Group w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group może Pan/Pani żądać od Kaczmarski Group: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kaczmarski Group; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Kaczmarski Group sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Kaczmarski Group, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe? 

Kaczmarski Group jest uprawniony udostępnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia, biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym oraz firmom faktoringowym. Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Kaczmarski Group, w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Kaczmarski Group udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej.

Jak długo Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania umowy, natomiast po jej zakończeniu:

 • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku lub po zakończeniu roku, w którym operacje lub postępowanie zostało zakończone lub przedawnione;
 • w przypadku powstania po stronie Kaczmarski Group uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody do momentu wycofania zgody.

Kaczmarski Group przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Kaczmarski Group przekazuje Pana/Pani dane?

Kaczmarski Group nie przekazuje Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy Kaczmarski Group profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Klauzula informacyjna dla potencjalnego klienta RiskRadar

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kaczmarski Group sp. j.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Współadministratorami, czyli podmiotami decydującymi wspólnie o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, są Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso sp.j. Kaczmarski Group sp.j. i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. (dalej łącznie: „Współadministratorzy”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Współadministratorów?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować ze Współadministratorami, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
a) nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym w celu promowania usług Współadministratorów lub zawarcia umowy bądź podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie lub z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje;
b) prowadzenia analiz i badań;
c) wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;
d) statystycznych;
e) archiwalnym;
f) zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego Współadministratorzy mogą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do nawiązania relacji z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody, Współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na jej podstawie.

Jeśli na Pana/Pani żądanie Współadministratorzy podejmą działania związane z przygotowaniem lub zawarciem umowy, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Współadministratorzy przetwarzają też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.

Czy musi Pan/Pani podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub przygotowania umowy, podanie danych osobowych będzie konieczne do przygotowania takiej umowy.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Współdministratorów może Pan/Pani żądać od nich: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Współadministratorom, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia. Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Współadministratorów, w tym podmiotom zapewniającym obsługę IT, teleinformatyczną i organizacyjną. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Współadministratorzy udostępniają dane osobowe organom władzy publicznej.

Skąd Współadministratorzy mają Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy uzyskali Pana/Pani dane osobowe z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy czy też od Eniro. Dane pochodzące z tych źródeł obejmują: imię, nazwisko, nazwę i adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, przedmiot działalności, historię prowadzonej działalności.

Jak długo Współadministratorórzy przechowują Pana/Pani dane osobowe?

Współadministratorzy przechowują Pana/Pani dane osobowe do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez czas przygotowywania, a następnie także wykonywania umowy.

Współadministratorzy przechowują dane dla celów rozliczalności, celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Współadministratorzy przekazują Pana/Pani dane?

Współadministratorzy nie przekazują Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy Współadministratorzy profilują Pana/Pani dane osobowe lub przetwarzają je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.